Servicevoorwaarden van de site


Inleidende woorden


Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten wettelijke informatie over het bezoek en gebruik van de website, een verklaring over intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de regelgeving inzake respect voor privacy. Wij nodigen u uit om deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de website bezoekt of op welke manier dan ook gebruikt. Door de website te blijven bezoeken of op welke manier dan ook te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk. Als u lastige elementen tegenkomt bij het lezen van deze voorwaarden of als u het niet eens bent met de inhoud ervan, vragen wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.


Definities


In het kader van de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden zijn de betekenissen van de volgende termen van toepassing:

Website': de webpagina's van het Mobelsa-bedrijf die te vinden zijn op https://www.mobelsa.be/.

'De gebruiker' of 'u' en de daaruit voortvloeiende voorwaarden: iedere persoon die de website gebruikt of gebruikt en/of de website bezoekt of bezoekt.

'Mobelsa-bedrijf' met de domeinnaam https://www.mobelsa.be/ waarvan de sociale gegevens in deze voorwaarden zijn opgenomen.


Legale informatie


1. Mobelsa-bedrijf

Deze website https://www.mobelsa.be/ wordt online geplaatst onder de verantwoordelijkheid van:

Mobelsa SA

Saragossi Rino

Valkenlaan 39

B-1410 Waterloo

Tel: +32 (0)2 354 15 73

Fax: +32 (0)2 351 18 22

Mobiel: +32 (0)495 18 88 15

Email: rsaragossi@mobelsa.be

BTW BE 0450 921 128

2. Toepassingsdomein

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Mobelsa u toegang verleent tot zijn website en de diensten die het aanbiedt.

3. Inhoud en gebruik van de website

Als gebruiker accepteert u dat het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie uitsluitend op eigen risico is. De website en alle informatie die deze bevat zijn beschikbaar in de huidige staat en zonder enige garantie.

Mobelsa stelt alles in het werk om op deze website correcte en actuele informatie te bieden. Wanneer Mobelsa wordt geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van fouten of onnauwkeurigheden op deze website, worden alle redelijke middelen gebruikt om deze zo snel mogelijk te verhelpen. Ondanks al onze inspanningen kunnen er nog steeds fouten en vergissingen blijven bestaan. Mobelsa kan op geen enkele manier garanderen dat zijn website wordt bijgewerkt en op geen enkel moment en onder alle voorwaarden fouten bevat. Dit is de reden waarom u als gebruiker wordt geadviseerd om de informatie vooraf te controleren bij de geïnteresseerde derde waar deze informatie vandaan komt.

Mobelsa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig nadeel dat u oploopt als gevolg van foutieve, onnauwkeurige of ontbrekende informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op deze website of op een website van derden waarnaar er wordt naar verwezen. Daarnaast accepteert u dat het downloaden van informatie of het op een andere manier verkrijgen van informatie als gevolg van het gebruik van de website op eigen initiatief en onder uw eigen verantwoordelijkheid gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer en elk verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie.

Als gebruiker accepteer je daarom dat:

- Deze website is van algemene aard en heeft niet tot doel te voldoen aan de specifieke situatie van een natuurlijke of rechtspersoon.

- De beschrijving van de producten of diensten is niet noodzakelijk volledig of volledig.

- Er wordt verwezen naar websites van derden waarover Mobelsa geen controle heeft en waarvoor het elke vorm van verantwoordelijkheid afwijst.

- Deze website bevat geen aanbiedingen die een contract zouden kunnen vormen door de simpele aanvaarding van de gebruiker.

Bijgevolg kunt u Mobelsa niet aansprakelijk stellen voor enig nadeel als gevolg van het gebruik van deze website als u geen rekening houdt met de bovengenoemde beperkingen.

4. Links naar externe webpagina's

Wanneer we worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van schadelijke inhoud op een link, wordt die link onderzocht en, indien nodig, verwijderd.

5. Wijzigingen aan de website

Mobelsa heeft het recht om de informatie op haar website op elk moment te wijzigen en daarom de bepalingen van deze voorwaarden aan te passen, bij te werken of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig zelf de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden van deze website te raadplegen. Als u deze website blijft gebruiken na de datum van inwerkingtreding van de genoemde wijzigingen, wordt u geacht de genoemde wijzigingen te hebben geaccepteerd. Bovendien wijst het bedrijf Mobelsa elke vorm van verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit wijzigingen in de inhoud van deze website of deze voorwaarden.

6. Werking van de website

Het Mobelsa-bedrijf stelt alles in het werk om deze website ononderbroken (7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk) beschikbaar te stellen en met alle redelijke middelen te beschermen. Het bedrijf Mobelsa zet alle redelijke middelen in om het ongemak veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Het Mobelsa-bedrijf kan echter niet uitsluiten dat er slechte technische interventies of niet-geautoriseerde interventies kunnen plaatsvinden of dat virussen de site infecteren. Als gevolg hiervan kan Mobelsa niet garanderen dat de toegang tot zijn website op geen enkele andere manier wordt onderbroken of verstoord. Bijgevolg kunt u Mobelsa niet verantwoordelijk stellen voor dergelijke storingen, fouten, incidenten en problemen die zouden kunnen voortvloeien uit enig algemeen gebruik van deze website of de website van een derde partij waarnaar wordt verwezen. Bovendien erkent u dat het bedrijf Mobelsa het recht heeft om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot zijn website te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude te identificeren of te voorkomen of om te verhelpen '' technische of operationele storingen. Dergelijke onderbrekingen zijn ook nodig om wijzigingen en verbeteringen aan deze website aan te brengen, evenals om regelmatig technisch onderhoud en actualisering van informatie te verzekeren. U kunt Mobelsa niet aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade die wordt geleden bij een dergelijke onderbreking. Mobelsa kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zijn website stopzetten of verwijderen.

7. Uw gebruikersverplichtingen

Naast de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden, gaat u als gebruiker in het bijzonder akkoord met:

- Gebruik deze website als een goede vader, dat wil zeggen op een redelijke manier.

- Gebruik deze website niet op een manier die in strijd is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

- Vermijd het veroorzaken van schade, door onzorgvuldig gebruik van deze website of op enigerlei wijze opzettelijk gebruik, van de inhoud van de website, niet om ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen, geen storingen of onbeschikbaarheid (tijdelijk of permanent) van deze website, en op geen enkele manier bij te dragen aan enig incident dat schade kan veroorzaken aan Mobelsa of aan derden.

- Gebruik deze website niet voor illegale doeleinden, minachting voor de openbare orde of moraal of met als doel de reputatie van Mobelsa, haar website of derden te schaden.

- Breng op deze website geen andere websites, logo's, foto's of andere elementen aan, maak geen hyperlinks of verbindingen met andere websites zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mobelsa.

Wanneer het bedrijf Mobelsa constateert of redelijkerwijs vermoedt dat u een van de bovengenoemde bepalingen of enige andere verplichting die voortvloeit uit de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, heeft het bedrijf Mobelsa het recht om u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot zijn website te verbieden.


Intellectuele eigendomsrechten


U accepteert en erkent dat deze website software, foto's, afbeeldingen, afbeeldingen, tekeningen, tekst en ander materiaal (hierna "informatie" genoemd) kan bevatten dat wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Mobelsa of derden. Als gebruiker ontvang je van Mobelsa een niet-exclusief recht om deze website voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken. Dit betekent dat u de website kunt bezoeken en de informatie kunt downloaden, dat u deze informatie kunt lezen en reproduceren en gebruiken in het kader van de diensten die op deze website worden aangeboden. Elk geautoriseerd gebruik van de informatie houdt in dat de bron van de informatie altijd op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens het bovenstaande is het verboden deze website en de inhoud ervan te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te vertalen, te verkopen, te lenen, aan het publiek te communiceren of afgeleide werken te maken van de bovengenoemde elementen , geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook of op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mobelsa.


Bescherming van privégegevens


We besteden veel zorg aan de bescherming van de privégegevens die u ons verstrekt. Op deze website vindt u ons Charter over de bescherming van de privacy.


Om contact met ons op te nemen


Als u meer uitleg of verduidelijking wenst over deze gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar het adres: rsaragossi@mobelsa.be.

We zullen er alles aan doen om eventuele misverstanden, klachten, technische of operationele problemen met betrekking tot deze website of de kwaliteit van de inhoud ervan binnen een redelijke termijn op te lossen.


Rechtmatigheid van de gebruiksvoorwaarden


De nietigheid van één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid, toepasselijkheid en bindend karakter van de overige bepalingen onverlet. Indien één of meer bepalingen op grond van een wet, regeling of einduitspraak door een bevoegde rechter ongeldig worden verklaard of nietig verklaard, blijven de kracht en reikwijdte van de overige bepalingen behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk kan reproduceren.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden laten de wettelijke, regelgevende of bindende bepalingen en de bepalingen van openbare orde naar Belgisch of Europees recht onverlet. Voor wat betreft de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en hun relatie tot andere wetteksten opgesteld door de firma Mobelsa verwijzen wij u naar de bepalingen van bovenstaand punt: 2. Toepassingsgebied.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker aanvaardt dat enkel de rechtbanken van België bevoegd zijn voor elk geschil over de toepassing of interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Scroll to top